Politika FSC® (FSC-C121711)

Jase spol. s r.o. prehlasuje, že sa priamo alebo nepriamo nezúčastňuje:
 1. nelegálnej ťažby alebo obchodu s nelegálne vyťaženými lesnými produktmi
 2. porušovania tradičných práv obyvateľstva alebo porušovania občianskych práv počas hospodárskych činnostiach v lese
 3. ničenia lesov s vysokou ochranárskou hodnotou
 4. konverzií lesných pozemkov na plantáže alebo iné využitie
 5. vývoji geneticky modifikovaných organizmov v lesníckych činnostiach
 6. porušovaní základných práv podľa ILO konvencií definovaných v Deklarácií Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci.

Jase spol. s r.o. sa hlási k dodržiavaniu požiadaviek na bezpečnosť pri práci a environmentálneho správania sa podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Schéma manažéra zdrojov JASE, spol. s r.o., 985 45, Látky 150 v členskom zložení:

 • JASE, s. r. o. Látky
 • Urbárska a pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Kokava nad Rimavicou
 • Lesná urbárska pozemková spoločnosť Látky
 • Pozemkové spoločenstvo Veľká Chocholná Látky
 • Lesná spoločnosť Skalica pozemkové spoločenstvo Kalinovo
 • Takolles združenie vlastníkov lesov Kalinovo
 • Briežky lesná a pasienková spoločnosť Kalinovo
 • Urbárska a lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Rovňany
 • Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá
 • Lesná a pasienková spoločnosť Vápenná, pozemkové spoločenstvo
 • Urbárska spoločnosť Ostrá Lúka pozemkové spoločenstvo
 • Urbár Stožok
 • Ján Segeč (fyzická osoba)
 • URBÁR, pozemkové spoločenstvo Detvianska Huta

Vážený pán/pani,

Uvedené subjekty zoskupené do schémy manažéra zdrojov sa podujali na implementáciu FSC certifikácie lesného hospodárenia. FSC – FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® je globálna nezávislá nezisková mimovládna organizácia. Je tvorená združením členov rôznych ekologických organizácií, veľkoobchodných a maloobchodných organizácií obchodujúcich s drevom, lesníkov, spracovateľov dreva, iniciatívami z radov domorodých a miestnych obyvateľov, odbormi a certifikačnými organizáciami z celého sveta.

Hlavnou myšlienkou FSC je podporovať environmentálne zodpovedné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov celého sveta. Jednou z dôležitých podmienok certifikácie je aj konzultácia ohľadom vplyvu hospodárenia na les ako celok a pri vyhotovení nového plánu starostlivosti o lesy so skupinami, ktoré majú v posudzovanom území svoje záujmy z hľadiska hospodárenia v lesoch, ochrany prírody, ochrany historických, kultúrnych a náboženských pamiatok, športových aktivít, sociálnych aspektov a pod.

Žiadame Vás preto o vyjadrenie Vašich pripomienok, názorov a komentárov týkajúcich sa hospodárenia na lesných pozemkoch a jeho dopadov na území v pôsobnosti hore uvedených subjektov.

Za vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme

JASE spol. s r. o.
konateľ
Segeč Ján