Firma JASE ponúka množstvo služieb súvisiacich s predajom a nákupom drevnej hmoty. Sú to preprava, manipulácia, približovanie dreva, lesné a pilčícke práce, prerezávky a pestovateľské služby. Ceny za tieto služby sa dohodujú individuálne na základe náročnosti vykonaných prác.

Na trhu dreva je dôležité ponúkať všetky sortimenty a druhy drevnej hmoty, aby sa podnik na tomto nabitom trhu dokázal presadiť. Aj firma JASE reaguje na tieto trendy, a preto ponúka drevo každej kvality, druhu, dĺžky a hrúbky. Dĺžka predávaného dreva sa prispôsobuje požiadavkám odberateľov. Cena pri predaji dreva sa dohaduje individuálne na sklade podľa kvalitatívnych potrieb odberateľa.

Ťažba, približovanie, manipulácia dreva – ťažba sa môže vykonávať sekerou, pílou, motorovou pílou, alebo strojom. Firma JASE poskytuje ťažbu dreva lesným univerzálnym traktorom typu LKT 82, ktorý má na zadnom kozlíku vysoko-výkonnú hydraulickú ruku Longlift 140. Slúži na manipuláciu dreva podľa sortimentu a využíva sa aj ako vývozka na vývoz biomasy, nakoľko sa dá zapojiť aj vývozný vozík. Táto technológia v sebe spája vysokú produktivitu, presnosť, spoľahlivosť, ako aj ekologický prístup v ťažbe dreva. Bola vyvinutá pre selektívne prebierky, predrubné ťažby, ako aj rubné ťažby. K LKT 82 je pridelený strojník a dvaja manipulanti (jeden pilčík + merač alebo dvaja pilčíci). Manipuláciu firma vykonáva podľa požiadaviek objednávateľa služby. Firma vykonáva aj nakládku zmanipulovaného dreva. Cena za manipuláciu sa dojednáva individuálne. Tieto práce si vyžadujú obsluhu reťazovej motorovej píly pri stínaní, odvetvovaní a manipulácii dreva v normálnych a kalamitných ťažbách, na skladoch dreva a v komunálnej sfére.

Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami – firma JASE sa zaoberá prepravou dreva od roku 2004. Služby v oblasti dopravy dreva vykonáva štyrmi odvoznými súpravami na dlhé a krátke drevo vnútroštátne i medzinárodne. Sú to kamióny značky SCANIA s návesom od firmy Schwarzmȕller. Firma disponuje dvoma súpravami s hydraulickou rukou a s hladkými klanicovými návesmi. Cena pri preprave dreva sa dohaduje individuálne podľa množstva prepravovaného dreva, prípadne počtu kilometrov. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť obchoduje aj so zahraničím, jej cieľom je rozšíriť podnikanie o ďalšiu činnosť akou je vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy.

Predaj palivového dreva a biomasy – druhotný odpad - biomasa (tenšia drevná hmota, konáre, haluze, lesný odpad), ktorý ostane po ťažbe, firma JASE následne predáva odberateľovi, ktorý si tento odpad spracuje na štiepku, nakoľko firma zatiaľ nevlastní štiepkovač ani kamión s kontajnerom na štiepku. Drevnú hmotu, ktorá je vhodná ako palivové drevo predáva domácim spotrebiteľom, ktorí kúria drevom. Na prepravu má firma k dispozícii TATRU 815 a VOLVO s hydraulickou rukou.

Zalesňovanie, prerezávky a ostatné pestovateľské práce – v mimoriadnych situáciách (lykožrút smrekový, víchrice) vznikajú tzv. holoruby, ktoré je treba znova zalesniť. Preto firma poskytuje aj služby tohto charakteru. Prerezávky sa robia technikou sprístupnenia k terénu, to znamená, že sa urobia prístupové cesty, aby sa vedela do hory dostať technika. Potom sa spília nepotrebné alebo staré, odhnité stromy, aby hora prosperovala. Stromy sa označujú červenou alebo ružovou farbou. Označuje ich osoba, ktorá je poverená touto činnosťou. Pestovateľské práce slúžia hlavne k prečisťovaniu a ochrane lesa napr. vyžínanie, okopávanie, ochrana kmeňov proti ohryzu lesnou zverou, aplikácia feromónových sáčkov proti lykožrútom atď.